Knickerbockers.se - Leonbergerkennel

prick RESULTAT »
prick Knickerbockers Kennel

prick Hundarna
prick Valpplaner
prick Köpa valp?
prick Valpkullar
prick Om Leonberger
prick Äldre utställningsresultat

prick Bilder & Artiklar
prick Arkiv 2017
prick Arkiv 2016
prick Lite om hundspråk
prick Om HD
prick Arkiv
prick Om kenneln
prick lilleman Robin
prick Forum
prick Lite länkar
prick Startsida
prick Lite läsning
  º Bedömning
prick Kontakta
Uppfödarutbildning
Hundia


IDhund

BARFKASSE

FacebookHundia Facebook
Hundia Facebook

HUNDIA finns på FacebookBesökare just nu: 106


2019-02-18 Vecka: 8


Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr o m 2007-01-01 t o m 2011-12-31. Eventuella
ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)

 

Nedanstående bestämmelser gäller för offi ciella utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. Det åligger deltagare att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på någon av blanketterna F145 Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg, Trofast veterinärintyg eller Vetvision veterinärintyg. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller
låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta. Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK för hund som finns i SKKs hundregister.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser
för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask
(Echinococos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
• Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.
• Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter
får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.

• Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder
ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser
följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande
hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning
Hund född 1997-01-01 eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning,
officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering. Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare. Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure
SKK eller medlemsorganisation, som på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SKK eller medlemsorganisation äger således rätt att behålla hela eller del av den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Medlemsorganisations beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger SKK eller medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar ska avvisas från utställnings-/provområdet.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare samt figurant vid prov.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar

Mentalitet
Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris, på grund av att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att delta. Med tydligt flyktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar får inte delta. Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.

Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området.*

Öronkupering
Öronkuperad hund född i Sverige eller i annat land där öronkuperingsförbud råder får inte delta. Öronkuperad hund fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte heller delta.

Svanskupering
Svanskuperad hund får delta endast under förutsättning att den uppfyller någon av följande förutsättningar:

är född i annat land än Sverige och Norge, inte fallen undan svensk- eller norskägd tik och kuperingen då den företogs var tillåten i hundens födelseland.

är född i Sverige 1993-01-01 eller senare och kuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födseln förvärvad skada, samt att intyg om detta på av SKK fastställt formulär (någon av blanketterna F145

Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg,Trofast veterinärintyg eller Vetvision veterinärintyg ) kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare. Svanskuperad hund av rasen dobermann eller rottweiler född 1997-01-01 eller senare i land där kuperingsförbud råder, får inte delta oavsett orsaken till kuperingen. Observera att detta inte gäller för ”Mentalbeskrivning Hund”.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om
synnerliga skäl föreligger.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till
förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. Detaljerade regler för provtagningsrutiner mm återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.

Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta med styrkande av intyg (någon av blanketterna F145 Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg,Trofast veterinärintyg
eller Vetvision veterinärintyg ) om att hunden efter 6 månaders ålder, men före operation, haft normalt utvecklade och belägna testiklar. Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.

 

Rigtig Hundemad  MUSCH   Society for the Promotion of Applied Research in Canine Science   VGWBälte Hundiabutiken.se  

LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER


spampoison