Knickerbockers.se - Leonbergerkennel

prick RESULTAT »
prick Knickerbockers Kennel

prick Hundarna
prick Valpplaner
prick Köpa valp?
prick Valpkullar
prick Om Leonberger
prick Äldre utställningsresultat

prick Bilder & Artiklar
prick Arkiv 2017
prick Arkiv 2016
prick Lite om hundspråk
prick Om HD
prick Arkiv
prick Om kenneln
prick lilleman Robin
prick Forum
prick Lite länkar
prick Startsida
prick Lite läsning
  º Bedömning
prick Kontakta
Uppfödarutbildning
Hundia


IDhund

BARFKASSE

FacebookHundia Facebook
Hundia Facebook

HUNDIA finns på FacebookBesökare just nu: 70


2019-02-18 Vecka: 8


Särskilda bestämmelserför utställningar
anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbarsamt avtalsanslutna rasklubbar.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr o m 2007-01-01 t o m 2011-12-31.
Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)

Nedanstående bestämmelser gäller för offi ciella utställningar som anordnas av Svenska
Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna
rasklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som
utfärdats av myndighet.
Observera att för världsutställning och europautställning gäller särskilda bestämmelser.

8. Kommissarie och bestyrelse
Vid utställning ska finnas kommissarie och bestyrelse, utsedda av arrangerande klubb.
Kommissarien ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande.
Kommissarien får inte visa hund vid utställningen.

Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gällande utställningsbestämmelser och bestå av minst tre ledamöter, varav en ordförande, och är ansvarig för att utställningen genomförs
enligt gällande bestämmelser.

Under utställningens öppethållande ska minst en av bestyrelsens ledamöter vara närvarande på utställningsplatsen. Bestyrelseledamot, delägare i dennes kennel,
eller person i dennes hushåll får inte anmäla eller visa hund på utställningen. Tjänstgörande
domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställnings bestyrelse.

9. Domare och övriga funktionärer
Utställare ska uppmärksammas på att det kan förekomma en domarelev och en domaraspirant,alternativt två domarelever i ringen under bedömningen.

Domare får inte anmäla eller visa hund på utställning där domaren själv dömer.
Domarelev och domaraspirant får inte anmäla eller visa hund den dag tjänstgöring sker och
inte heller på annan dag under utställningen anmäla eller visa hund för domare där tjänstgöring skett eller ska ske.

Hund som under de senaste sex månaderna före utställningen, provet eller tävlingen ägts,
trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av domare eller person i domares hushåll, får
inte bedömas av ifrågavarande domare. Detta gäller även i andra situationer där förtroendet för domarens opartiskhet kan ifrågasättas.

Ringsekreterare, ringsekreterarelev och ringsekreteraraspirant får inte visa hund
den dag tjänstgöring sker och inte heller under andra delar av utställningen ställa ut för
domare hos vilken tjänstgöring skett eller ska ske. Detta gäller även finaltävlingar.

Övriga utställningsfunktionärer, medlemmar av arrangerande klubbs styrelse och liknande,
har rätt att anmäla eller visa hund även om de själva tjänstgör under utställningen. Om
utställningsfunktionär visar hund får funktionärstecken inte bäras synligt.

Domare, ringsekreterare och annan funktionär, som av SKKs Disciplinnämnd meddelats
så kallat tävlingsförbud, det vill säga förbud att anmäla eller visa hund på utställning, prov
eller tävling, får ej tjänstgöra under den period som avstängningen avser.

10. Domarbyte
Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. Har domarbyte skett så sent att
hundägarna inte kunnat meddelas via ordinarie postgång, ska domarbytet annonseras vid
entrén och vid aktuell utställningsring.

11. Veterinärbesiktning
Vid utställning med 400 anmälda hundar eller fler ska en legitimerad veterinär ansvara för
smittskyddet, bland annat genom kontroll av rastplatser, lokaler och vaccinationsintyg samt genom besiktning av deltagande hundar. Vid utställningar med färre än 400 anmälda hundar ska en av utställningsbestyrelsen utsedd person verkställa denna kontroll.

12. Skada eller sjukdom
Hund som skadas eller insjuknar i samband med utställning behandlas kostnadsfritt av
utställningens veterinär, om behandling kan ske på utställningsplatsen. Skulle veterinär inte
finnas tillgänglig, ska utställningsbestyrelsen avgöra om ersättning ska lämnas för behandling av akut fall på annan plats.

13. Testikelstatus
Hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar, får inte delta i
officiell klass. Det åligger domaren att kontrollera hanhunds testikelstatus.

Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta med styrkande av
intyg (någon av blanketterna F145 Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg,Trofast veterinärintyg eller Vetvision veterinärintyg) om att hunden efter
6 månaders ålder, men före operation, haft normalt utvecklade och belägna testiklar.

14. Behandling av päls, nos eller hud
Hund vars päls, nos eller hud behandlats med ämne som förändrat dess färg eller struktur,
får inte delta på utställning.

15. Försök att påverka bedömningen
Försök att försämra eller förbättra hundars chanser till rättvis bedömning får inte förekomma. Det är också förbjudet att med hjälp av annan person, som befinner sig i eller utanför ringen, försöka påverka uppvisningen av en hund.

Utställare får inte inleda samtal med domaren under pågående bedömning.
Obehörig person/hund får inte uppehålla sig i ringen då bedömning pågår.

16. Allmänna ordningsföreskrifter
Hund iförd munkorg får ej vistas inom utställningsområdet.
Utställare eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter
samt de ytterligare ordningsföreskrifter som lämnas av utställningens funktionärer.
Överträdelser kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och – vid allvarligare omständigheter – disciplinära åtgärder. Arrangören äger i sådant fall rätt att
avvisa person från utställningsområdet.

Vid arrangemang som sker inom ett klart avgränsat område äger arrangör rätt att avvisa
person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKK Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak.

Utställares tält ska placeras enligt anvisningar från arrangören, dock inte närmare än två
meter från ringarna och endast på plats som anvisats/godkänts av arrangören.
Förbud mot tobaksrökning i utställningsringen gäller för såväl utställare som funktionärer.
Utställare ska under pågående bedömning bära nummerlapp med väl synligt nummer.
Utställare får inte annonsera med namn (kennelnamn, hundens namn etc) under
pågående bedömning. Kläder eller liknande som är märkta med kennel- eller hundnamn
etc får inte bäras i ras- eller finalring under pågående bedömning.

17. Krav på medlemskap
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller av SKK/länsklubb får endast
hund som tillhör medlem i någon av SKKs länsklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb
delta. Om fler än en person äger hunden ska samtliga vara medlemmar i någon av SKKs
länsklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb. Inom samma familj och hushåll kan
en av ägarna vara helbetalande och övriga delbetalande (s.k. familjemedlemmar).

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller av SKK/länsklubb får medlem i
Sveriges Hundungdom, fram till och med det år de fyller 18 år delta med egen eller delägd
hund utan krav på medlemskap i någon av SKKs länsklubbar.

I utställning anordnad av SKKs specialklubbar får endast hundar ägda av medlemmar
i arrangerande klubb delta. Om så angivits vid utställningens kungörande och i utställningsprogrammet kan dock medlem i SKK/länsklubb, SKK/specialklubb, Sveriges
Hundungdom eller i erkänd utländsk kennelklubb delta utan krav på medlemskap i
arrangerande klubb. Arrangören kan i sådant fall ta ut högre anmälningsavgift.

Den som deltar med avels- eller uppfödargrupp ska vara medlem i någon av SKKs
länsklubbar eller specialklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb. I detta sammanhang räknas såsom ägare till en hund, i vissa fall även den som enligt skriftligt avtal innehar utställningsrätten till hunden.

Krav på medlemskap gäller inte för ägare som endast anmält hund i inofficiell valpklass.
Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk
kennelklubb eller av FCI avstängts från rätten att delta på utställning, får inte ställa ut
eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp. Detta gäller även person som
valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd,
innebärande att SKK Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Utställare ansvarar för att hund inte visas av utesluten person.

18. Krav på härstamning och registrering
Rätt att delta i utställning har
a) hund född i Sverige, som vid anmälningstidens utgång har erhållit registreringsnummer
i SKKs register och där godkänd FCI-standard för rasen föreligger eller där
rasen beviljats dispens för deltagande.
b) hund född utanför Sverige och som vid anmälningstidens utgång har erhållit
registreringsnummer i SKKs eller erkänd utländsk kennelklubbs register och där
godkänd FCI-standard för rasen föreligger eller där rasen beviljats dispens för
deltagande. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.
För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.

19. Anmälan och anmälningsavgift
Hund som anmälts med felaktiga uppgifter diskvalificeras. SKK äger också rätt att stryka
resultat för hund vars lämnade uppgifter i anmälan har tillkommit för att kringgå SKKs
bestämmelser.
Hund ska delta i det namn under vilket den är registrerad i eller utom Sverige.
Hund som ägs eller delägs av person som är bosatt i Sverige ska anmälas med svenskt
eller norskt registreringsnummer (se punkt 18 b).
För utländsk hund ska kopia av registreringsbeviset med härstamningsuppgifter medfölja
tävlingsanmälan. I de fall provmerit krävs för deltagande i bruks- eller jaktklass ska även
working class certificate (wcc) bifogas anmälan. Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

Anmälan ska ske på fastställd blankett, vilken ska vara avsändardaterad senast den dag
anmälningstiden utgår, då även föreskriven anmälningsavgift ska vara inbetald.
Om anmälan och fullständig avgift inte inkommit inom föreskriven tid har arrangören
rätt att avvisa anmälan. Hund som inte är införd i utställningskatalogen får inte delta i utställningen. Dock får hund som anmälts på korrekt sätt, men som på grund av fel av tredje man (t ex bankgirot, plusgirot eller katalogskrivaren) inte är införd i utställningskatalogen, delta på utställningen med s.k. B-nr.
Information om detta ska finnas anslaget vid ringen, tydligt utannonseras av ringsekreteraren samt vara inskrivet i resultatlistan. Kataloguppgifter om vilka hundar som anmälts får inte lämnas ut före utställningen.

Avels- och Uppfödargrupp
Utställningsarrangören är skyldig att meddela uppfödare respektive avelshund/tikägare om
uppfödar-/avelsgrupp finns.

20. Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på 40 kr/hund kan uttas för att täcka administrativakostnader)
a) om hund före utställningen insjuknar, skadas eller avlider. Intyg utfärdat av veterinär
ska vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter utställningstillfället och klart
informera om att hunden inte kan delta på utställning.
b) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande.
c) om hund inte ska delta på grund av domarbyte. Skriftlig anmälan ska vara arrangören
tillhanda snarast möjligt, dock senast åtta dagar efter utställningstillfället.
d) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva
domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för.
e) vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften.

21. Protest
Domslut kan ändras i följande fall.
a. Om fel av teknisk art begåtts.
b. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.
Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.

Frågan om ändring av domslut prövas:
1. Efter protest från utställare vars rätt berörs av det klandrade resultatet.
2. Efter anmälan från bestyrelsen eller från den domare som fattat beslutet.
3. Efter beslut av SKK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut.
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till bestyrelsen innan utställningen
avslutas samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift i öppen klass.
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten
inte är åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas.
Sådant beslut fattas av bestyrelsen.

Om protesten tas upp till prövning, ska bestyrelsen senast inom tre dagar efter det
utställningen avslutats meddela sitt beslut skriftligt. Kan bestyrelsen inte meddela sitt
beslut inom föreskriven tid, t ex på grund av att resultat från sådan provtagning som
omnämns i inledningen av Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar inte föreligger, ska bestyrelsen hänskjuta avgörandet till SKK.

Godkännes protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften återbetalas tillsammans med protestavgiften. Avslagen protest kan skriftligen överklagas inom 30 dagar till SKKs Utställningskommitté. Ändringar i resultatlistan kan ske inom två (2) år från utställningstillfället.

 

Rigtig Hundemad  MUSCH   Society for the Promotion of Applied Research in Canine Science   VGWBälte Hundiabutiken.se  

LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER


spampoison